KEYS / SYNTHS

MIDI KEYBOARD                      DOEPFER LMK1V2  88 keys
MIDI KEYBOARD                      NOVATION LAUNCHKEY 25  25 keys